Deklaracja dostępności strony internetowej Zespołu Szkół w Białej Podlaskiej

Zespół Szkół w Białej Podlaskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych: http://p17bp.pl oraz https://szkpodst9.pl

Data publikacji strony http://p17bp.pl: 21.10.2016 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony http://p17bp.pl: 11.09.2020 r.

Data publikacji strony https://szkpodst9.pl: 23.11.2018 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony https://szkpodst9.pl: 11.09.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- nie wszystkie obrazy (zdjęcia) posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu.

- dokumenty, które są dostępne w formacie pdf, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono: 11.09.2020 r.
W Zespole Szkół w Białej Podlaskiej dla strony http://p17bp.pl oraz https://szkpodst9.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Ułatwienia na stronie http://p17bp.pl oraz https://szkpodst9.pl

Strona internetowa http://p17bp.pl oraz https://szkpodst9.pl jest zgodna z poziomem AA Wytycznych Dotyczących Dostępności Treści Internetowych (WCAG) 2.1.

Strona obsługiwana jest przez standardowe przeglądarki, w tym:

 • Google Chrome,
 • Mozilla Firefox,
 • Microsoft Edge,
 • Opera.

Strony http://p17bp.pl oraz https://szkpodst9.pl udostępniają dwie niezależne funkcjonalności:

 • Widżet dostępności witryny UserWay obsługiwany przez dedykowaną usługę dostępności. Oprogramowanie to pozwala Zespołowi Szkół w Białej Podlaskiej poprawić zgodność z Wytycznymi Dotyczącymi Dostępności Treści Internetowych (WCAG 2.1).
 • Funkcję bezpośredniego przechodzenia do najważniejszych treści strony, tj. do menu nawigacyjnego, treści głównej oraz do sekcji danych kontaktowych.

Kolejność włączania ww. funkcji za pomocą klawiatury jest następująca:

 • Pierwsze naciśnięcie klawisza Tab powoduje pojawienie się na ekranie uproszczonego menu dostępności widżetu ułatwień dostępu UserWay.
 • Wybranie w powyższym menu poprzez naciśnięcie klawisza Enter pierwszej dostępnej opcji („przejdź do głównej zawartości”) a następnie naciśnięcie klawisza Tab powoduje pojawienie się opcji bezpośredniego przejścia do najważniejszych treści strony (menu, treść, dane kontaktowe).

Włączanie widżetu ułatwień dostępu UserWay

Widżet dostępności witryny UserWay można włączyć, klikając ikonę menu dostępności wyświetlaną w rogu strony lub bezpośrednio po załadowaniu się strony naciskając na klawiaturze klawisz Tab. Dla osób korzystających z nawigacji za pomocą klawiatury powinien to być pierwszy wybrany element.

Gdy menu pojawi się na ekranie, pozwoli na następujące funkcje (wariant menu jest zależny od tego czy użyto myszki czy klawisza Tab):

Menu uproszczone dostępne po naciśnięciu klawisza Tab pozwala na następujące funkcje:

 • Przejście do pełnej treści strony internetowej,
 • Szybkie włączenie najważniejszych funkcji dla osób niedowidzących,
 • Włączenie pełnego menu wszystkich funkcji widżetu UserWay.

Menu pełne dostępne po kliknięciu ikony menu dostępności (lub po wybraniu funkcji pełnego menu w menu uproszczonym) pozwala na następujące funkcje:

 • włączenie nawigacji klawiaturą,
 • włączenie funkcji kontrastu i widoczności elementów strony (4 warianty),
 • włączenie funkcji podświetlania linków na stronie,
 • włączenie funkcji zwiększającej teksty na stronie (4 wielkości czcionki),
 • włączenie funkcji zwiększającej odstępy między literami (3 wartości),
 • włączenie funkcji zatrzymującej animacje na stronie,
 • włączenie funkcji zmieniającej czcionkę na bardziej czytelną,
 • włączenie funkcji zwiększającej kursor myszki oraz linijkę ułatwiającą czytanie (2 warianty).
 • włączenie funkcji zwiększającej odstępy między wierszami tekstu (3 warianty)
 • włączenie funkcji pozwalającej na otwarcie dodatkowego okna zawierającego strukturę i wszystkie elementy całej strony internetowej i umożliwiającej wygodne przejście do wybranego elementu strony internetowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu prosimy o kontakt:

 • sekretarz szkoły: Justyna Niczyporuk
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 83 341 67 10

Opis procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół w Białej Podlaskiej
• Adres: ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska
• E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Telefon: +48 83 341 67 10, +48 83 341 67 99
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna dla budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Białej Podlaskiej przy ul. Zygmunta Augusta 2

Budynek główny położony przy ul. Zygmunta Augusta 2
- Do budynku prowadzi 6 wejść , główne od ul.  Zygmunta Augusta,  od ul. Królowej Jadwigi, od strony obiektu MDK-u, oraz trzy wejścia  od Patio szkolnego
- do wejścia głównego prowadzi również podjazd dla wózków
- Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
- Wejścia nie są zabezpieczone bramkami
- W budynku nie ma windy
- Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia wyłącznie na parterze budynku
- Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze w segmencie sportowym
- Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością
-Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystujący i psem przewodnikiem
- W budynku nie ma pętli indukcyjnych
- W budynku  nie ma oznaczeń w alfabecie Braillle’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
- Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824), osoby niesłyszące i głuchonieme mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej. W związku z tym osoby, które zamierzają skorzystać z powyższych usług prosimy o zgłoszenie tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w szkole, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form: e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. osobiście w sekretariacie szkoły, drogą pocztową na adres: Zespół Szkół przy ul. Zygmunta Augusta 2.  21-500 Biała Podlaska

Dostępność architektoniczna dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 17 w Białej Podlaskiej przy ul. Zygmunta Starego 4

- Do budynku prowadzą 3 wejścia: 1 wejście główne od ul. Zygmunta Starego, 2  wejście od placu zabaw, 1 wejście od  parkingu
- Wejście do budynku jak i komunikacja wewnątrz budynku jest utrudniona ze względu na występujące bariery poziome i pionowe (schody, progi w drzwiach)
- Budynek nie posiada windy.
- Budynek nie jest  przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
- Do budynku można wejścia z psem asystującym.
- W budynku nie ma pętli indukcyjnych, ani innych urządzeń wspomagających słyszenie.
- Przy budynku jest parking
- W budynku nie ma pętli indukcyjnych
- W budynku  nie ma oznaczeń w alfabecie Braillle’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
- Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824), osoby niesłyszące i głuchonieme mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej. W związku z tym osoby, które zamierzają skorzystać z powyższych usług prosimy o zgłoszenie tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w szkole, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form: e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. osobiście w sekretariacie szkoły, drogą pocztową na adres: Zespół Szkół przy ul. Zygmunta Augusta 2.  21-500 Biała Podlaska.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.