Przedszkole zapewnia bezpłatną realizację podstawy programowej zgodnie 
z rozporządzeniem MEN z dnia 27 sierpnia 2012r.w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U.  2012r. poz. 977).

Przedszkole realizuje 5 godzinną podstawę programową w godz. 800 – 1300.

Opłata za przedszkole w czasie przekraczającym realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 1 zł. za godzinę zajęć.

Zwalnia się z opłaty w wysokości 50% każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego:

1) z rodziny wielodzietnej

2) posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wielodzietność oznacza rodzinę wychowującą troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia, a przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje do ukończenia 25 roku życia.

Z opłaty za czas przekraczający realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki zwolnione są dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (6-latki).

 

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 5,80 zł.

Śniadanie – 1,74 zł

Obiad - 2,90 zł

Podwieczorek - 1,16 zł

 

Comiesięczne opłaty za korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego i za żywienie dziecka w przedszkolu są płatne najpóźniej
do każdego 15 dnia miesiąca
i uiszczane przez rodziców na poniższe numery rachunków bankowych:

37 1020 1260 0000 0002 0159 2955 – korzystanie z wychowania przedszkolnego

39 1020 1260 0000 0902 0159 2963 - żywienie

Nieuregulowanie należności w terminie powoduje naliczenie odsetek
za zwłokę.

Indywidualne kwoty do opłacenia za dziecko w danym miesiącu rodzice otrzymują do każdego 5 dnia danego miesiąca. Istnieje możliwość wysyłania powyższej informacji drogą elektroniczną na podany przez rodziców adres e-mail.

 

Numer konta Rady Rodziców dla osób zainteresowanych
43 8025 0007 0054 0883 2000 0010