11 kwietnia 2024r. po raz kolejny odbył się w naszym przedszkolu Międzyprzedszkolny  konkurs wiedzy pod hasłem „Zawody bez tajemnic”, który został zorganizowany w ramach preorientacji zawodowej.

Konkurs zaszczycili swoja obecnością zaproszeni goście: pani Bernardeta Mikołajczak -dyrektor Zespołu Szkół, pani Romualda Zachariasz -doradca metodyczny LSCDN oraz pan Stanisław Romanowski -naczelnik wydziału edukacji Urzędu Miasta Biała Podlaska.

Celem konkursu było: stymulowanie prozawodowych marzeń; rozbudzanie zainteresowań nowymi zawodami pojawiającymi się na rynku pracy; kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole; integrowanie środowisk przedszkolnych.

W konkursie wzięło udział 6 przedszkoli z terenu naszego miasta.

Uczestnicy konkursu wykonywali różnorodne zadania, podczas których miały możliwość wykazania się wiedzą dotyczącą zawodów: m.in. animator zabawy, florysta, artysta malarz, pielęgniarka, chemik, astronom, rybak.

Zmagania uczestników oceniała komisja konkursowa, która była zachwycona bogatą wiedzą i aktywną pracą dzieci.

Pan Stanisław Romanowski wręczył dzieciom dyplomy i nagrody, zaś nauczycielom podziękowania za przygotowanie dzieci do konkursu.

Na zakończenie konkursu wielką niespodzianką dla wszystkich uczestników był truskawkowy tort, słodycze oraz owoce.

22 marca po raz kolejny w naszym przedszkolu odbył się międzyprzedszkolny konkurs recytatorski pod hasłem „Wiosna w poezji”. Celem konkursu było: popularyzowanie poezji dziecięcej, rozwijanie zdolności recytatorskich, kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego, rozbudzanie zainteresowania dzieci poezją. Przedstawiciele ze wszystkich grup wspaniale zaprezentowali wiersze o tematyce wiosennej. Zmagania uczestników oceniała komisja konkursowa, która przyznała wszystkim uczestnikom dyplomy i nagrody. Występy uczestników przeplatane były wiosennymi zabawami muzycznymi.  Serdecznie gratulujemy naszym przedszkolakom.

21 marca jest kolorowy nie tylko z powodu pierwszego dnia wiosny. To właśnie tego dnia obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa. Nasze przedszkole włączyło się do akcji wspierającej osoby z Trisomią chromosomu 21 i tego dnia wszyscy założyliśmy kolorowe skarpetki „nie do pary” jako wyraz  radości, tolerancji i solidarności z osobami z Zespołem Downa.

W poniedziałek 12 lutego  odbył się w naszym przedszkolu bal karnawałowy. Dzieci ubrane w kolorowe stroje bawiły się przy skocznej muzyce w rytmie disco.  Na twarzach wszystkich malował się uśmiech, który nie znikał mimo chwilowego zmęczenia.

Link do systemu rekrutacji (kliknij na obrazek):

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska

 

Szanowni Państwo …

Zapisy dzieci do przedszkoli są naturalnym elementem organizacji wychowania przedszkolnego. Poniżej przedstawiamy Państwu informację na temat zasad prowadzonego naboru na rok 2024/2025. Corocznie doskonalimy miejską ofertę edukacyjną, by w proponowanym standardzie kształcenia i opieki, oprócz dbałości o wiedzę i umiejętności, stwarzać dzieciom sprzyjające warunki do zabawy, nauki oraz dbać o ich bezpieczeństwo.

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną  w dotychczasowym  przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie od 05.02.2024 r. do 22.02.2024 r.

Nabór na wolne miejsca w przedszkolu rozpocznie się 1 marca 2024 r. Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Etap składania wniosków rozpocznie się od 1 marca 2024 r. od godz. 8.00. i będzie trwał do 15 marca 2024 r. do godz. 15.00.

Rodzice mają możliwość rejestracji wniosków kandydatów do przedszkola do 15 marca 2024 r. do godz. 15.00. Po tym terminie system zostanie zamknięty.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały kłopoty w obsłudze systemu, otrzymają pomoc w przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.

Rodzice będą zobowiązani do podania krok po kroku danych zgodnie z formularzem wniosku i wybrania czterech przedszkoli wg własnych preferencji. Zanim podejmiecie Państwo decyzję, będziecie mogli zapoznać się z pełną ofertą każdego przedszkola.

Sposób dostarczenia wniosku:

- wypełniony wniosek wraz z załącznikami będzie można podpisać cyfrowo używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego - nie będzie wtedy potrzebna osobista wizyta w placówce, lub

- w przypadku nieposiadania podpisu cyfrowego wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami (dokumentami i  oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

25 marca 2024 r. o godz. 10.00 zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola.

W dniach od 25 marca od godz. 10.00 do 28 marca do godz. 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych będą zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu dziecka do  przedszkola/oddziału przedszkolnego do którego dziecko zostało zakwalifikowane poprzez

1. w przypadku posiadania podpisu cyfrowego w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, lub

2. w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica przesyłając skan ręcznie wypełnionego potwierdzenia woli, lub

3. wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty placówki, lub

4. bezpośrednio w placówce.

Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

W dniu 29 marca 2024 r. o godz. 10.00 zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych do przedszkola.

Wyniki postępowań rekrutacyjnych będą dostępne po zalogowaniu na konto rodzica w elektronicznym systemie rekrutacji oraz bezpośrednio w placówkach.

 

Kryteria punktowe

Na potrzeby elektronicznego systemu rekrutacji dzieci przyjęto wartość punktową za zamieszkanie na terenie miasta Biała Podlaska – 500 punktów,

oraz 75 punktów za kryterium wynikające z Ustawy Prawo oświatowe.

Kryteriów ustawowych jest 7 i każde z nich ma taką samą wartość:

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria miejskie reguluje  Uchwała Rady Miasta Nr XXXII/4/22 z dnia 11 lutego 2022 r.

Zarządzenie Nr 18/24 Prezydenta Miasta Biała Podlaska

Informacja o potwierdzeniu kryteriów ustawowych